Latest Marathi SMS

Marathi SMS / Marathi Text Messages

Marathi sms, Messages, Jokes, Text sms, Marathi Jokes, Marathi Funny sms. Best Marathi miss you sms, Friendship messages, Marathi greetings.

Soneri Kirane..;
Soneri Kiranancha..;
Soneri Diwas..;
Soneri Diwasachya..;
Soneri Shubhechchha..;
Keval…Sonyasarkhya Lokanna!!
Happy Dasara.

NavIn Varshachya paHilyaa Divaashi vIsrun,
Jaau Juni dUkhke ani
PaHu navi sukhe;
Karu Nave sanKalp;
Swetala Aani samajala Samrudh Karnyache!
Happy Gudi Padwa to you.
(more…)

~ShankaracHi Mahima Aparampar,
Shivshankar karatat sarvancha udhdhar,
Tyanchi kripa Tumchya var Nehmi aso,
Aani bhole shankar aaplya Jeevanat nehmi,
aanandach aanad devo
Ohm Namah Shivaya.